Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

До відома суб’єктів господарювання міста!

Відділ містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, як було анонсовано в попередньому номері газети «Новини Вознесенська: день за днем» від 06 січня 2021 року № 1 (1631), публікує проект регуляторного акту-рішення Вознесенської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району» та аналіз регуляторного впливу даного проекту рішення.
Ці документи публікуються з метою одержання пропозицій та зауважень до проекту даного регуляторного акту.
Нагадуємо, що зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акту до відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради в паперовому вигляді, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пл. Центральна,1 та в електронному вигляді на електрону адресу: arh-voz@ukr.net.
Прийняття пропозицій (зауважень) закінчується 11 лютого 2021 року.
Також, повідомляємо, що з метою обговорення проекту заплановано засідання круглого столу з даного питання відбудеться 17 лютого 2021 року о 15.00 годині в приміщенні малого залу міськвиконкому, за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1.


Проект рішення Вознесенської міської ради
«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську»


Про внесення змін до Порядку
розміщення зовнішньої реклами
в м. Вознесенську, сіл Новогригорівка
та Ракове Вознесенського району


У зв’язку зі скороченням посад відділу економіки апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу», рішення Вознесенської міської ради від 08 грудня 2020 року № 4 «Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів Вознесенської міської ради на 2021 рік», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Внести зміни до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району, затвердженого рішенням Вознесенської міської ради від 25 червня 2010 року № 7«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську» (зі змінами, внесеними рішеннями Вознесенської міської ради від 21 вересня 2018 року № 5 та від 22 березня 2019 року № 5), а саме: абзац другий, пункту 6.6. викласти в такій редакції:
«Відділ містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради (далі відділ містобудування) на підставі наказу керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу готує договір на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності м. Вознесенська, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району для розміщення зовнішньої реклами (Далі Додаток 3 Порядку) та надає на підпис заявнику».

2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Міський голова Є.О. Величко


Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради
«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами
в м. Вознесенську»


Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-УІ зі змінами та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 зі змінами.

І. Визначення проблеми.
Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту-рішення Вознесенської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району» дасть повноваження відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради укладати договори на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності м. Вознесенська, сіл Новогригорівка та Раково Вознесенського району для розміщення зовнішньої реклами на заміну відділу економіки, який скорочується.

ІІ. Цілі регулювання.
Основними цілями розробки та впровадження даного проекту рішення є можливість відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради укладати договори на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності м. Вознесенська, сіл Новогригорівка та Раково Вознесенського району для розміщення зовнішньої реклами на підставі існуючого Порядку.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
-
Альтернатива 2
Прийняття рішення Вознесенської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району»


2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян та інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
-
-
Альтернатива 2
Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства. Передбачуваність дій влади. Забезпечення дотримання передбачених законодавством вимог.
Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

Вид альтернативи:

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
-
-
Альтернатива 2
1. Реалізація з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення рекламних засобів.
2. Забезпечення дотримання передбачених законодавством вимог щодо укладання договорів на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності м. Вознесенська, сіл Новогригорівка та Раково Вознесенського району для розміщення рекламних засобів. між суб’єктами господарювання.
Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.


ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми):

Рейтинг результативності(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
-
-
Альтернатива 2
4
Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою

Рейтинг результативності:

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)
Витрати(підсумок)
Обґрунтування відповідногомісця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
-
-
-
Альтернатива 2
1.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
2.Відповідає потребам у вирішенні проблем в цілому;
3.Чіткий порядок реалізації прав фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб
-
1.Упорядковує відносини у сфері розміщення рекламних засобів.

2.Дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисту економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

Рейтинг:

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1
-
-
Альтернатива 2
Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином.
Обраний спосіб :
1.Відповідає вимогам чинного законодавства;
2.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
3.Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
4.Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;
5. Встановлює єдиний порядок розрахунку місячного розміру плати за тимчасове користування місце розташуванням рекламного засобу, який перебуває у комунальній власності для розміщення зовнішньої реклами.
Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
Зовнішні фактори, що впливають на дію регуляторного акта:
1.Позитивні фактори: дотримання суб’єктами господарювання порядку розміщення рекламних засобів.
2.Негативні фактори:
- зміни чинного законодавства, що змусить переглянути регуляторний акт та внести у нього відповідні зміни;Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
Можливість досягнення цілей у разі прийняття рішення є цілком реальною, не потребує додаткових витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог підприємцями. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній та відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаютьсявиконавчі органи міської ради.


На підставі порівняння альтернатив можна зробити висновок: найбільш ефективною для вирішення зазначеної проблеми є Альтернатива 2.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Пропонується для вирішення проблеми розробити проект регуляторного акту, який би враховував вимоги чинного законодавства.
Даний проект регуляторного акту затвердити на засіданні Вознесенської міської ради.
Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог запропонованого регуляторного акту не потребуватиме додаткових витрат.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється з дня набрання чинності рішення Вознесенської міської ради – з дня його офіційного оприлюднення. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумки аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акту впорядковує процес оформлення документації при розміщенні зовнішньої реклами та врегульовує відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування та дотримання передбачених законодавством вимог щодо укладення договорів на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності м. Вознесенська, сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання його чинності.
Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання його чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Відділ містобудування та архітектури
апарату Виконавчого комітету
Вознесенської міської ради
скачать dle 12.0
Дата публікації: 13.01.2021 0 249
Перейти на старий сайт
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно