Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю

Проект рішення Вознесенської міської ради "Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 Цей аналіз регуляторного впливу  розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-УІ  з урахуванням змін  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308 з урахуванням змін. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення міської ради  «Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю».

Визначення проблеми

Відповідно до повноважень визначених  пунктом 28 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей  10,12, 284 Податкового кодексу України , міська рада має право  встановлювати розмір ставок та пільги по сплаті  місцевих податків і зборів в межах чинного законодавства, шляхом прийняття рішення про місцеві податки і збори та, відповідно, приймати рішення  про внесення змін до них. 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачено, що  нормативно-правовий акт, який регулює відносини між регуляторними органами та  суб’єктами господарювання – є регуляторним актом. Тому, проект  рішення міської ради «Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю», яким  регулюються відносини між громадянами міста,  суб’єктами господарювання міста та  органами місцевого самоврядування  – є регуляторним актом та має проходити регуляторну процедуру.       

Даним проектом рішення  розробником  пропонується  внести зміни до Положення про податок на майно в частині плати за землю, затвердженого рішенням Вознесенської міської ради  від 17 червня 2016 року № 6 «Про місцеві податки і збори у місті Вознесенську» із змінами, та водночас врахувати вимоги  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Базові надходження податку на землю від юридичних осіб  до бюджету міста Вознесенська станом на 01.11.2017р. складають  2147,2 тис. грн. (за результатами 10 місяців). В результаті надання додаткових пільг плануються втрати бюджету в розмірі 56,1 тис.грн. (за результатами звітності в 2017 р.) Тому вирішення зазначеної проблеми є дуже важливим фактором стосовно надходжень  міського бюджету та  соціально-економічного розвитку міста.

       Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Громадяни

                    так

-

Орган місцевого самоврядування

                    так

-

Суб’єкти господарювання міста,

                     так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва складають:

92 %   до загальної кількості суб’єктів господарювання в місті

 

Вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів  та потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування, шляхом прийняття рішення Вознесенської міської ради  «Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю».

І. Цілі  регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- дотримання  вимог  статей 10, 12, 284  Податкового кодексу України, пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, статей 4, 8, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-  забезпечення можливості  планування та прогнозування надходжень податку на землю  при формуванні міського бюджету на 2018 рік;

-  встановлення пільг по місцевим податкам і зборам в межах чинного законодавства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Прийняття  рішення міської ради «Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині плати за землю» 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів  органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування.

Дотримання вимог чинного податкового та бюджетного законодавства

Передбачуваність дій влади.

Підвищення  іміджу  влади  щодо  можливості виконання  соціальних  програм.

1,5 тис.грн. – зарплата персоналу з підготовки проекту регуляторного акту, аналізу впливу регуляторного акту, а також проведення базового та періодичних відстежень

56,1 тис.грн. – втрати міського бюджету зі сплати податку на землю в результаті надання додаткових пільг  ( в рік)

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

                     -

                         -

Альтернатива 2

Зменшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення, що впливає на соціальну захищеність громадян.

Дотримання вимог податкового та бюджетного законодавства.

Поінформованість споживачів інформації

                         -

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Юридичні особи – суб’єкти господарювання

Фізичні особи - підприємці

Разом

Базова кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

792

2350

3142

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

25%

75%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

                        -

                         -

Альтернатива 2

Зменшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення, що впливає на складові собівартості продукції суб’єктів господарювання, що є виробниками даних послуг на 56,1 тис.грн.;

Можливість направляти  обігові кошти  (ресурси)  на зменшення енергоємності  виробництва  житлово-комунальних послуг, споживачами яких є громада міста.

Зменшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення, що впливає на складові собівартості продукції суб’єктів господарювання, що є споживачами даної послуги;

Поінформованість споживачів інформації

Прогнозованість ведення бізнесу суб’єктів господарювання

Дотримання вимог податкового та бюджетного законодавства.

  0,3 тис.грн. – зарплата  персоналу з підготовки необхідних документів для розробки проекту регуляторного акту

 Додаткових витрат суб’єкти господарювання та громадяни  міста в зв’язку із впровадженням регуляторного акту не несуть, так як  регуляторний акт не передбачає збільшення  розмірів ставок та скасування  діяючих  пільг.

Тому, сумарні витрати  за альтернативами  наведено  відповідно до базових ставок та пільг станом на 01.01.2017 року.                                                                

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті

Альтернатива 2

3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

             -

-

ціль не буде досягнута

Альтернатива 2

   Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акту, який повністю відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування та принципам місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Базова  сума сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету міста  станом на 01.11.2017р. становить    2147,2 тис. грн.   В результаті надання додаткових пільг плануються втрати бюджету в розмірі 56,1 тис.грн.  в рік             (за результатами звітності в       2017 р.)

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

       -

                  -

Альтернатива 2

Лише у даний спосіб  цілі прийняття регуляторного актаможуть бути досягнуті майже  повною мірою, а також врахувати інтереси громадян, підприємців, громади,  суб’єктів господарювання  та держави.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

 - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем;

 - встановлює додаткові пільги зі сплати податку на землю,  що надходить до бюджету міста

Внесення змін до  чинних нормативно-правових актів, що регламентують  податкову, бюджетну та регуляторну політику на рівні держави.

 

 На підставі порівняння альтернатив можливо зробити висновок: найбільш ефективною для вирішення зазначеної проблеми є  Альтернатива 2.

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Пропонується  для вирішення проблеми розробити проект регуляторного акту, який би враховував  вимоги чинного бюджетного, податкового та регуляторного законодавства.

Даний проект регуляторного акту затвердити  на сесії міської ради.

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності,прозорості, передбачуваності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Додаткові бюджетні ресурси  на адміністрування регулювання не потрібні, регулювання відбувається  в межах ресурсів органів місцевого самоврядування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Дію регуляторного акту  пропонується  не обмежувати в термінах застосування ( до заміни новим), що в повній мірі співвідноситься з цілями його прийняття та механізмом реалізації.

 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники  результативності:

1. на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту;

2. Надходження в бюджет громади податку на землю від юридичних осіб,  з урахуванням втрат бюджету  внаслідок прийняття запропонованого регуляторного акту;

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання  та громадян міста  з основних положень регуляторного акту.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності  регуляторного акту  здійснюватиметься  шляхом аналізу  податкової, казначейської інформації.

Цільова група:

Суб’єкти  господарювання  міста  комунальної форми власності, що здійснюють збір, очищення та постачання води, які повинні сплачувати до бюджету  громади податок на землю, а також  суб’єкти господарювання та громадяни міста, що є споживачами даної послуги.

Термін проведення відстеження результативності

Базове  відстеження  провести  у січні 2018 року (до  набуття  чинності  нового  регуляторного акту)  по  визначеним   показникам  результативності  за   2017 рік.

Повторне  відстеження  провести у  січні 2019  року  по  визначеним показникам результативності за 2018 рік порівняно до показників результативності  за базовим відстеженням регуляторного акту.

Періодичне відстеження  проводити  щотри роки  після проведення повторного відстеження  по  визначеним  показникам  результативності, перше періодичне відстеження провести у січні  2022 року  за 2021 рік порівняно до показників результативності  за повторним відстеженням регуляторного акту.

Начальник Фінансового управління  Вознесенської міської ради  В.В. Москаленко

Дата: 14.11.2017 / Переглядів: 91 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -